Heropstart vanaf 15 mei 2020

Beste ouders,

Wellicht kijkt u al een tijdje uit naar dit bericht. Hoe zal SBS Spoele zich organiseren vanaf vrijdag 15 mei 2020?

Onze uitgangspunten:
1. de opvangcapaciteit verhogen zodat iedereen die nood heeft aan opvang geholpen kan worden door de school
2. een gedeeltelijke heropstart voor het eerste, tweede en zesde leerjaar (L1, L2 en L6)
3. het aanbod online behouden (voor kleuters, L3, L4 en L5)
4. het besmettingsgevaar op school beperken, 100% uitsluiten is onmogelijk

Kleuters (enkel opvang):
Ouders die opvang nodig hebben voor hun kleuters kunnen op school terecht.
Een halve dag, 1 dag of enkele dagen in de week → indien u ons nodig heeft, wij zijn er voor uw kinderen. Wij kunnen in extremis tot ongeveer 60% van onze capaciteit beschikbaar maken.
Heeft u geen opvang nodig? Gelieve op die momenten de opvangcapaciteit voor te behouden aan mensen die ons op dat moment wel nodig hebben.
aankomst              middagpauze                 einduur                 toegangspoort + afhaalplek
8u10 - 8u35          12u00 - 13u25               15u20                   via het poortje aan de fietstunnel

L3, L4 en L5 (voormiddag = opvangklas, namiddag enkel opvang)
Ook voor deze groepen leerlingen zal er niets veranderen. De ‘online’ leerkrachten blijven lessen voorzien via de computer, op school krijgen de kinderen die opvang nodig hebben dezelfde lessen als de kinderen thuis achter hun computer.
Ook hier willen we vragen om de opvangcapaciteit op school (we starten met 28%) enkel te benutten indien het voor u noodzakelijk is, dit kan dus verschillen van dag tot dag. ‘s Namiddags zijn er geen lessen, enkel opvang samen met andere groepen.
aankomst               middagpauze             einduur                    toegangspoort + afhaalplek
8u10 - 8u35*         12u00 - 13u25          15u35                       voetgangers: via normale ingang    fietsers: via ingang Patjoepelke
* leerlingen die vroeger komen worden opgevangen binnen in de opvang (kleuterrefter)

L1, L2 en L6
Om voldoende opvangcapaciteit te voorzien en het lesaanbod voor de andere klassen te behouden, hebben we ervoor gekozen om in zowel in L1, L2 als L6 te starten op halve kracht, dwz 2 volledige dagen les per week. De kinderen met een oneven (1 - 3 - 5 - 7 …) klasnummer komen op maandag en donderdag, de kinderen met een even (2 - 4 - 6 - 8 …) klasnummer komen op dinsdag en vrijdag. Er zal hen een gevarieerd programma worden aangeboden waarbij we de cruciale leerstof zo goed als mogelijk hebben geselecteerd. De leerlingen zijn in principe verplicht om naar deze lessen op school te komen, het aanbod online zoals eerder werd aangeboden zal niet meer bestaan. De dagen dat kinderen niet naar school komen krijgen ze voldoende werk mee om thuis te oefenen.
In uitzonderlijke gevallen kan de directeur toestemming geven om afwezig te blijven, neem hiervoor volgende week telefonisch contact op met de school.
Op de dagen dat uw kind niet op school wordt verwacht, zal er wel opvang worden voorzien indien dit voor u noodzakelijk is.
aankomst                middagpauze               einduur               toegangspoort + afhaalplek
8u10 - 8u25*          11u50 - 13u25             L6: 15u20            voetgangers: via normale ingang
                                                                L1: 15u25            fietsers: via ingang Patjoepelke
                                                                L2: 15u30
speelplaatsen:
L1: op de grote speelplaats van het lager
L2: op de speelplaats van Patjoepelke
L6: op de speelplaats aan het voetbalpleintje achter de sporthal

Belangrijk!
Op dinsdag 2 juni zal de groep ONEVEN uitzonderlijk naar school mogen komen ipv de groep EVEN, op die manier houden we rekening met de verlofdagen en staan beide groepen terug gelijk in het aantal lesdagen.

Patjoepelke:
De collega’s van Patjoepelke voorzien opvang voor alle kinderen in hun containergebouwen:
vooropvang van 7u tot 8u10
naopvang van 16u tot 18u30

lokale verlofdag van 2 juni vervalt
De lokale verlofdag, dinsdag 2 juni, zullen we gebruiken om de leerlingen van de groep ‘oneven’ les te geven, dit om te voorkomen dat zij twee dagen achterstand zouden oplopen tov de groep even. Ook voor de klassen L3, L4 en L5 zal er die dag les worden voorzien, de opvang is eveneens geopend.

afhaalmoment op dinsdag 19 mei in de refter
Leerkrachten van de kleuters, L3, L4 en L5 kunnen opnieuw spullen klaarleggen in de refter om afgehaald te worden. Ophalen kan van 9u tot 12u en van 13u30 tot 15u in de refter.

veelgestelde vragen:
Wat als ik problemen heb met het klasnummer (even/oneven) van mijn kind(eren)?
Dinsdag 12 mei sturen alle leerkrachten van L1, L2 en L6 de officiële klaslijst door met de geldende klasnummers. Indien u vaststelt dat dit een praktisch probleem vormt voor uw persoonlijke organisatie thuis of indien u hierdoor opvangcapaciteit op school kan besparen (bijvoorbeeld: mijn zoon in L2 heeft een oneven nummer en mijn dochter in L6 heeft een even klasnummer OF ik werk op maandag en donderdag en mijn kind moet op dinsdag en vrijdag naar school OF ik heb een tweeling in dezelfde klas), dan kan u een wijziging aanvragen bij de klasleerkracht. Een wijziging aanvragen kan enkel door te reageren via een antwoord op het Gimmebericht of een mail naar de klasleerkracht voor woensdagmiddag 12u. Let op! Aanvragen worden niet per definitie goedgekeurd, motiveer uw aanvraag dus goed.
Donderdagnamiddag sturen wij dan de definitieve groepen door. Daarna zijn wijzigingen in de groepen niet meer mogelijk.
Wie niet reageerde voor woensdag 12u verklaart zich akkoord met de regeling en zal dus ook geen wijziging zien in de mail van donderdag tenzij je hiervoor werd gecontacteerd.

Hoe wordt de middagopvang georganiseerd en zijn er warme maaltijden?
Er is zeker middagopvang maar we bieden geen warme maaltijden aan. Kinderen die op school blijven eten brengen zelf hun lunch mee. Alle kinderen die ‘s middags naar huis gaan, verlaten de school om 12u. Indien zou blijken dat dit te druk is, passen we dit aan.

Is er opvang voor iedereen?
Wij hebben de ambitie om iedereen te helpen die hulp nodig heeft. In extremis zijn wij in staat om onze opvangcapaciteit op te drijven tot 60% van ons leerlingenaantal. We willen dan ook vragen om uw kind enkel naar de opvang te sturen indien het noodzakelijk is, bent u op bepaalde dagen in staat om uw kind zelf op te vangen, dan willen we u met aandrang vragen om de capaciteit niet onnodig te belasten en de vrije plaatsen voor te behouden aan de ouders die op dat moment opvang nodig hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat op deze manier niemand in de problemen zal komen.

Verwacht de school een attest van mijn werkgever?
Voorlopig niet. We werken liever op basis van vertrouwen, we rekenen erop dat iedereen zijn/haar best doet om de opvangcapaciteit niet onnodig te belasten.

Moet ik mijn kind op voorhand inschrijven voor de opvang?
Voorlopig niet. We stellen ons liefst zo flexibel mogelijk op. We begrijpen dat situaties soms snel kunnen veranderen.

Is er besmettingsgevaar?
Dit valt nooit uit te sluiten, echter trachten we de fysieke afstand tussen kinderen zo groot mogelijk te maken. Zeker voor de kinderen van L1, L2 en L6 die geen gebruik maken van de opvang en verplicht zijn om naar school te komen. Deze kinderen komen enkel in contact met steeds dezelfde 12 of 13 klasgenoten en op de speelplaats eventueel ook met 12 of 13 andere kinderen van hetzelfde jaar. Daarenboven krijgen al deze leerlingen een plekje alleen in de klas met extra ruimte tussen de banken. De toiletten worden constant onderhouden en er is een streng beleid rond handhygiëne. Groepsverplaatsingen gebeuren via eenrichtingsverkeer in de gangen om onderling contact te vermijden.
Maakt uw kind ook gebruik van de opvang, dan kan uw kind ook in contact komen met andere kinderen van onze school en is het risico iets groter, maar ook daar gaan we zo goed als mogelijk bewust om met de gevraagde fysieke afstand en hygiënevoorschriften.

Wat indien een kind ziek zou worden op school?
Bij de minste twijfel brengen we de leerling onmiddellijk naar het ziekenbedje en bellen we de ouders met de vraag om het kind op te halen, het lokaal wordt nadien ontsmet.
Laat uw kind nooit ziek naar school vertrekken.

Moeten leerlingen en leerkrachten mondmaskers dragen?
Leerlingen van de lagere school moeten geen mondmasker dragen, ook niet de kinderen die ouder zijn dan 12 jaar.
Leerkrachten dragen een mondmasker indien ze de gevraagde fysieke afstand niet kunnen garanderen. Tijdens het lesgeven aan het bord zal een leerkracht dus niet verplicht zijn om een mondmasker te dragen. Ze dienen wel voldoende afstand te bewaren tussen het bord en de eerste leerling vooraan.
Bij het individueel begeleiden in de klas, bij het verzorgen van een wonde, bij het troosten of verzorgen van een kleuter is het dragen van een mondmasker verplicht.

Welke fietsenstalling moet ik gebruiken?
De kleuters plaatsen hun fiets aan de draad vlakbij de spoorweg, dit is ook de wachtplaats voor ouders van kleuters.
Alle leerlingen van het lager plaatsen hun fiets op de speelplaats van Patjoepel op de aangeduide plaats. Dit werkt via een doorloopsysteem. Onze overdekte fietsenberging heeft helaas maar 1 deur waardoor we die deur als in- en uitgang zouden moeten gebruiken. Daarom gebruiken we deze voorlopig niet.
Er zullen in de loop van de week ook instructiefilmpjes worden gemaakt om uit te leggen hoe de school georganiseerd zal worden.

Hoe worden de speeltijden georganiseerd?
De leerlingen van L1, L2 en L6 hanteren dezelfde uren als gewoonlijk en hebben elk hun afzonderlijke speelplaats. De leerlingen in de opvang van L3, L4 en L5 en de leerlingen in de opvang van L1, L2 en L6 gaan spelen op andere momenten (er zal dus geen contact zijn tussen de leerlingen van de even en de oneven groep).

Is er ook lichamelijke opvoeding?
Ja, wekelijks krijgen de leerlingen van L1, L2 en L6 een uurtje LO. We vragen om die dag met sportieve kledij naar school te komen, zodat we geen tijd verliezen met omkleden.
Volgende week zal de klasleerkracht communiceren welke dag er LO staat geprogrammeerd.

Mijn kind heeft geen cadeautje gemaakt voor moederdag, klopt dit?
Dat klopt, zoals reeds eerder gecommuniceerd verplaatsen we moederdag naar vaderdag en maken we daar ouderdag van. Indien zou blijken dat ook dit niet lukt, maken we een speciale ouderdag in september. Uiteraard willen we alle mama’s wel een prachtige moederdag toewensen, want dat hebben jullie ongetwijfeld weer meer dan verdiend!

Mijn kind heeft logopedie of ondersteuning van een andere externe zorgverlener, kan dit terug doorgaan?
Ja, het is ook aan externe zorgverleners terug toegestaan om hun werkzaamheden op onze school te hervatten onder bepaalde voorwaarden.

Zijn ouders welkom op school?
Zoals u volgende week in de instructievideo's zal merken trachten wij ouders ook te beschermen en niet te dicht bij elkaar te laten staan bij oa het wachten. Er zullen nadars worden geplaatst waar u zal worden gevraagd om niet verder te komen. Wenst u een gesprek? Komt u voor een inschrijving? Dan mag u zich bij voorkeur buiten de spitsuren aanmelden aan het loket in het sas. Ook daar zijn de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen, zo vragen we bijvoorbeeld om slechts met 1 persoon in het sas te staan. Overleg via videoconferentie is uiteraard ook mogelijk.

Kan mijn instappende peuter naar de opvang komen?
Mogelijks kan uw crèche niet langer instaan voor de opvang van uw instappende peuter. Neem dan op voorhand contact op met de klasleerkracht of via het algemeen telefoonnummer van de school zodat we de instap samen kunnen voorbereiden.

Hoe kan ik mijn kind best voorbereiden om terug naar school te komen?
Er zullen instructiefilmpjes worden gemaakt in de loop van volgende week zodat het voor de kinderen duidelijk is hoe de dag zal verlopen.

Hoe zit het met de vaccinatie door het CLB?
Weldra zal hierover meer info volgen voor de betrokken klassen. Er zal een individuele afspraak worden gemaakt op het CLB.

Hoe worden onze kinderen geëvalueerd?
Zoals reeds eerder gecommuniceerd zullen toetsen tot een minimum worden beperkt en leggen we de focus vooral op het bijbrengen van nieuwe leerstof tot de voorlaatste schooldag. Grote toetsen, met uitzondering van de OVSG-toets voor het zesde leerjaar, zullen niet meer worden afgenomen dit schooljaar. Kleine testjes kunnen nog wel. Hoe het rapport er op het einde van dit schooljaar zal uitzien hebben we momenteel nog niet beslist. Het spreekt voor zich dat een grote mate van ‘mildheid’ zeker de basis zal vormen bij de eindbeoordeling. Hierover later meer.

Tot wanneer is deze regeling geldig?
Tot er nieuwe instructies komen van de overheid.

Vele groeten namens het team,
meester Stijn
directeur

 
 
 
Deze blogpost werd geplaatst op Friday, May 8, 2020 om 18:23 door Elien Vermeulen onder Ongecategoriseerd.